Lekcja 2

Kolokwium z obiektowości

Przykładowe zadanie z rozwiązaniem.

Treść zadania

Dane są klasy: A, B, C. A jest klasą abstrakcyjną, która wymaga implementacji metody random(), która zwraca pseudolosową liczbę. B i C dziedziczy po A. W klasie C istnieje pole int max, które określa maksymalny zakres losowania. Pole to można ustawić tylko i wyłącznie za pomocą konstruktora.


Dodatkowo istnieją dwa interfejsy: D oraz E. Interfejs D zawiera wszystkie metody z interfejsu E. Każdy z intefejsów posiada co najwyżej po jednej metodzie. Klasa F implementuje interfejs D, przez co posiada metody sum(int x, double y) oraz sum(double x, int y). Zadaniem tych metod jest dodanie liczby i zwrócenie wyniku jako zmienna typu double, przy czym tylko w jednej z nich można dodać liczby.


Utwórz po jednym obiekcie z klas C, F oraz anonimową implementację interfejsu D i przedstaw działanie każdej z utworzonej metody / konstruktora w metodzie main.


Rozwiązanie znajduje się poniżej.

Rozwiązanie

abstract class A {
  abstract int random();
}

class B extends A {

  int random() {
    return (int)(Math.random() * 1000);
  }
}

class C extends A {

  private int max;

  C(int max) {
    this.max = max;
  }

  int random() {
    return (int)(Math.random() * (max + 1));
  }
}

interface D extends E {

  double sum(int x, double y);
}

interface E {

  double sum(double x, int y);
}

class F implements D {

  public double sum(int x, double y) {
    return sum(y, x);
  }

  public double sum(double x, int y) {
    return x + y;
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    C c = new C(500);
    System.out.println(c.random());
    F f = new F();
    System.out.println(f.sum(100.0, 10));
    System.out.println(f.sum(10, 100.0));
    E e = new E() {

      public double sum(double x, int y) {
        return x + y;
      }
    };
    System.out.println(e.sum(100.0, 10));
  }
}