Wszystkie ćwiczenia


Ćwiczenia 9

Przeciążenie operatorów, zarządzanie pamięcią

Zadanie 0: przeciążanie operatorów

Stwórz klasę Country z polem int population. Przeciąż ++ tak, aby poniższy snippet pokazał jako liczbę populacji 1000001, a potem 1000002:


// testowanie
Country kraj(1000000);
kraj++;
std::cout << "Populacja wzrosła o 1. Wynosi: " << kraj.get_population() << std::endl;
++kraj;
std::cout << "Populacja wzrosła o 1. Wynosi: " << kraj.get_population() << std::endl;
    

// ściągawka dla pre- i postinkrementacji
class T
{
  public:
    
    // ++A
    T& operator++()
    {
      // todo
      return *this;
    }

    // A++
    T operator++(int)
    {
      ++(*this);
      return *this;
    }
};
        
Zadanie 1: odpowiednik toString()

Do klasy Country dodaj pole string name. Spraw, aby std::cout automatycznie formatował wyświetlany obiekt.


class A {
public:
  int i;
};
  
std::ostream& operator<<(std::ostream &strm, const A &a) {
  return strm << "A(" << a.i << ")";
}
        
Zadanie 2

Utwórz klasę reprezentującą grupę studencką. Trzymaj w niej kolekcję studentów.

Zadanie 3

Niech klasa Student posiada listę grup, do których należy.

Zadanie 4

Napisz destruktor studenta tak, że gdy skasujemy obiekty reprezentujące studentów, to grupa studencka (pusta) przestanie istnieć.