Wszystkie ćwiczenia


Ćwiczenia 0

Hello world

Strumień wejścia / wyjścia, metody, przestrzenie nazw

Zadanie 0

Napisz program, który wyświetli imię i nazwisko w pierwszym wierszu oraz numer indeksu w kolejnym.
W tym celu użyj cpp.sh lub jdoodle oraz przykładów poniżej.
Wypisanie tekstu w konsoli
#include <iostream>
int main() {
  std::cout << "hello world!";
}

hello world!

Spróbujmy napisać w 2 wierszach
#include <iostream>
int main() {
  std::cout << "Hello there,";
  std::cout << "General Kenobi!";
}
źle

Hello there,General Kenobi!

#include <iostream>
int main() {
  std::cout << "Hello there,";
  std::cout << "\n";
  std::cout << "General Kenobi!";
}
można lepiej

Hello there,

General Kenobi!

#include <iostream>
int main() {
  std::cout << "Hello there,";
  // endl = end of line
  std::cout << std::endl;
  std::cout << "General Kenobi!";
}
dobrze

Hello there,

General Kenobi!

Użycie przestrzeni nazw na przykładzie std
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;

int main() {
  cout << "Hello there,";
  cout << endl;
  cout << "General Kenobi!";
}

Hello there,

General Kenobi!

Agregowanie zapisu do jednego wiersza
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;

int main() {
  cout << "Hello there," << endl << "General Kenobi!";
}

Hello there,

General Kenobi!

Zadanie 1

Przerób program tak, aby zebrać obecną funkcjonalność do nowej metody.
Następnie umieść ją we własnej przestrzeni nazw i wywołaj w metodzie main.
Pisanie metod
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;

void hello() {
  cout << "Hello there," << endl
     << "General Kenobi!";
}

int main() {
  hello();
}

Hello there,

General Kenobi!

Własne przestrzenie nazw
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;

namespace helpers {
  void hello() {
    cout << "Hello there," << endl
        << "General Kenobi!";
  }
}

int main() {
  helpers::hello();
}

Hello there,

General Kenobi!


Sprawdź, co by się stało, gdybyśmy zamienili miejscami deklarację przestrzeni nazw i metodę main.

Zadanie 2

Napisz program, który pobierze parametry równania ax2+bx+c=0,
a następnie wypisze rzeczywiste rozwiązania równania.
Zastosuj możliwie dużo poznanych elementów języka c++ (w ramach ćwiczeń).
Pobieranie informacji od użytkownika z konsoli
#include <iostream>
using std::cout;
using std::cin;

int main() {
  int number;
  cout << "Type a number: ";
  cin >> number;
  cout << "Your number is: " << number;
}

Type a number: 42

Your number is: 42

Parametry i ich zwracanie
#include <iostream>
using std::cout;
using std::cin;

namespace my_math {
  int sum(int a, int b) {
    return a + b;
  }
}

int main() {
  int x, y;
  cin >> x >> y;
  int sum = my_math::sum(x, y);
  if (sum > 100) {
    cout << "sum is greater than 100";
  }
}

50 140

sum is greater than 100